Dil Seçiniz
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Açıklamaların kapsam ve özellikleri

Arsan Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur.

Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, şirketimiz bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkiler Birimi’nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir. 

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Yatırımcı İlişkiler Bölümü”,  başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak  üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.  

Kurumsal Web sitemizde şirketimize ilişkin bilgi ve veriler yer almaktadır. İlgili internet sitesi takip edilerek güncel olarak tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede cevaplandırılmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak, pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilisi aşağıda belirtilmiştir.

Şirketimizin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirketimiz, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir.

Yatırımcı İlişkiler Birimi tarafından SPK mevzuatına uygun olarak, iş akdi ile veya başka şekilde

Şirketimizin Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Yaşar  Kemal Eskalen

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli   : Adem Yörük
İletişim Bilgileri:
Tel   : 0 344 251 26 00
Faks : 0 344 251 26 23 
E-mail:borsa@arsantextile.com

Ayrıca KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında, göndermek zorunda olduğumuz özel   durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

 

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

 

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

 

Şirketimizin kurumsal internet sitesi www.arsantextile.com’dur. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek,

Pay sahipleri ile sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin

öngördüğü şekilde Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanmaktadır. Bu sitede

yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı

sıra; şirket hakkında bilgiler, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve diğer konulara yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir.

Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler (izahname, sirküler vb.) Şirket imza sirkülerinde belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanır. Ayrıca Şirketimiz internet sitesinde de yayınlanır. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri mevzuatına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilerek Şirketimiz (www.arsantextile.com)  adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta, şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde yayımlanmakta ve Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmaktadır.

 

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla mali tablo ve raporları,  KAP  aracılığıyla ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

 

Şirketimizde Özel Durum Açıklamaları Yönetim Kurulu üyelerimizin imzası ile yapılmaktadır. Kamuya yapılan açıklamalar  Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Şirket pay senetleri yurt dışı borsalara kote olmadığı için başka bir ülke borsasına gönderilen özel durum açıklaması yoktur.

 

Diğer Hususlar

 

Şirketimize bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesi tutulur ve listede değişiklik olduğunda güncellenir. 

 

İdari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli olarak erişimi bulunan kişiler, ilgili bilginin kapsamına göre belirlenirler. Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket'in bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. Ancak, Şirket'in bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detaylı bilgiye sahip olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Yetkili Müdürler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler kapsamında değerlendirilirler.

 

Şirketimiz çalışanları, Şirket'e ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilirler.

 

Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve geleceğe yönelik değerlendirmeler Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra kamuya duyurulur.

 

Kurumsal İnternet Sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmekte olup Kurumsal İnternet Sitesi’nin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.