Dil Seçiniz
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Komiteler

Komiteler

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite;

ADI SOYADI

GÖREVİ

Tolunay TOYBUKOĞLU

Başkan

Şefika Şebnem AYATA KAPLAN         

Üye

Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını Yönetim

Kurulu’na yazılı olarak sunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

ADI SOYADI

GÖREVİ

Şefika Şebnem AYATA KAPLAN

Başkan

Tolunay TOYBUKOĞLU         

Üye

Alişan ARIKAN

Üye

Yaşar Kemal ESKALEN

Üye

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi

 

ADI SOYADI

GÖREVİ

Şefika Şebnem AYATA KAPLAN

Başkan

Tolunay TOYBUKOĞLU         

Üye

Alişan ARIKAN

Üye
Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK ve diğer ilgili mevzuatta tayin ve tespit edilmiş bulunan tüm yetkilere sahiptir.Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket’in gereksinimlerini de dikkate alarak başta ilgili mevzuat ile zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur.Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur.Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

Şirketimizde denetimden sorumlu komitenin  başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tolunay TOYBUKOĞLU ve üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şefika Şebnem AYATA KAPLAN seçilmiş olup,  faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması faaliyetlerinde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şefika Şebnem AYATA KAPLAN, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tolunay TOYBUKOĞLU ve Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN seçilmişlerdir.

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şefika Şebnem AYATA KAPLAN, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tolunay TOYBUKOĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN ve Yatrımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi Yaşar Kemal ESKALEN seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi,  Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir.